Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Porady w Accessie - F

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Formularz - tworzenie

Istnieją trzy sposoby tworzenia formularza.

 

1. Na podstawie pojedynczej tabeli lub kwerendy, przy użyciu polecenia Autoformularz.

Polecenie Autoformularz tworzy formularz wyświetlający wszystkie pola i rekordy znajdujące się w tabeli lub kwerendzie (kwerenda: Pytanie o dane przechowywane w tabelach lub żądanie wykonania akcji na tych danych. Kwerenda może zbierać dane z wielu tabel, służąc jako źródło danych dla formularza, raportu lub strony dostępu do danych.) podstawowej. Jeśli wybrane źródło rekordów (źródło rekordów: Źródło danych dla formularza, raportu lub strony dostępu do danych. W bazie danych programu Access może to być tabela, kwerenda lub instrukcja SQL. W projekcie programu Access może to być tabela, widok, instrukcja SQL lub procedura przechowywana.) ma tabele lub kwerendy powiązane relacjami, formularz będzie zawierał także wszystkie pola i rekordy znajdujące się w tych źródłach rekordów.

1. W oknie Baza danych (okno bazy danych: Okno, które pojawia się po otwarciu bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych.) kliknij opcję Formularze obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.

2. Na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Nowy.

3. W oknie dialogowym Nowy formularz kliknij jednego z następujących kreatorów:

 

  • Autoformularz: Kolumnowy Każde pole występuje w oddzielnym wierszu z etykietą po lewej stronie.
  • Autoformularz: Tabelaryczny Pola w każdym rekordzie są wyświetlane w jednym wierszu z etykietami wyświetlanymi jednorazowo na początku formularza.
  • Autoformularz: Arkusz danych Pola w każdym rekordzie są wyświetlane w formacie wierszy i kolumn, po jednym rekordzie w każdym wierszu i jednym polu w każdej kolumnie. Nazwy pól są wyświetlane na górze każdej kolumny.
  • Autoformularz: Tabela przestawna Formularz jest otwierany w widoku Tabela przestawna. Możesz dodawać pola, przeciągając je z listy pól do różnych obszarów tego widoku.
  • Autoformularz: Wykres przestawny Formularz jest otwierany w widoku Wykres przestawny. Możesz dodawać pola, przeciągając je z listy pól do różnych obszarów tego widoku.

4. Kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, na podstawie których chcesz utworzyć formularz.

5. Kliknij przycisk OK.

Program Microsoft Access stosuje w formularzu autoformatowanie (autoformat: Kolekcja formatów określających wygląd formantów i sekcji formularza lub raportu.), które zostało zastosowane przez użytkownika jako ostatnie. Jeśli nigdy wcześniej nie był tworzony formularz za pomocą kreatora lub nie było używane polecenie Autoformatowanie w menu Format, zostanie zastosowane autoformatowanie Standardowe.

 

Autoformularz kolumnowy można także utworzyć na podstawie otwartego źródła rekordów lub źródła rekordów zaznaczonego w oknie bazy danych. W menu Wstaw kliknij polecenie Autoformularz albo kliknij strzałkę obok przycisku Nowy obiekt na pasku narzędzi, a następnie kliknij polecenie Autoformularz. Jeśli zaznaczone źródło rekordów zawiera tabele powiązane relacjami, użycie polecenia Autoformularz spowoduje dodanie podformularza zawierającego powiązane tabele wyświetlone jako arkusze danych (arkusz danych: Dane z tabeli, formularza, kwerendy, widoku lub procedury przechowywanej, wyświetlane w formacie wierszy i kolumn.) i podarkusze danych (podarkusz danych: Arkusz danych, który jest zagnieżdżony w innym arkuszu danych i zawiera dane związane lub sprzężone z pierwszym arkuszem danych.).

 

2. Na podstawie jednej lub kilku tabel albo kwerend przy użyciu kreatora.

Kreator zadaje szczegółowe pytania dotyczące źródeł rekordów, pól, układu i żądanego formatu, a następnie tworzy formularz na podstawie udzielonych odpowiedzi.


1. W oknie Baza danych (okno bazy danych: Okno, które pojawia się po otwarciu bazy danych programu Access lub projektu programu Access. Wyświetlane są w nim skróty umożliwiające tworzenie nowych i otwieranie istniejących obiektów bazy danych.) kliknij opcję Formularze obraz przycisku, znajdującą się w obszarze Obiekty.
2. Na pasku narzędzi okna Baza danych kliknij przycisk Nowy.
3. W oknie dialogowym Nowy formularz kliknij nazwę kreatora, którego chcesz użyć. Opis kreatora pojawi się z lewej strony okna dialogowego.
4. Kliknij nazwę tabeli lub innego źródła rekordów zawierającego dane, na podstawie których chcesz utworzyć formularz.

Uwaga Nie ma potrzeby wykonywania tej czynności, jeśli na etapie 3 został wybrany Kreator formularzy lub Kreator tabel przestawnych — źródło rekordów dla formularza można określić później.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Wykonaj instrukcje kreatora.

Jeśli wygląd wynikowego formularza nie jest zadowalający, można go zmienić w widoku Projekt (widok projektu: Okno, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów, makr i stron dostępu do danych. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekt obiektów istniejących.), widoku Tabela przestawna lub widoku Wykres przestawny.

Uwagi

  • Aby w formularzu zawrzeć pola z wielu tabel i kwerend, po zaznaczeniu pól z pierwszej tabeli lub kwerendy w Kreatorze formularzy nie należy klikać przycisku Dalej lub Zakończ. Czynności te należy powtarzać, aby zaznaczać tabele lub kwerendy i wybierać pola, które chcesz zawrzeć w formularzu, aż do chwili zaznaczenia wszystkich wymaganych pól.
  • Jeśli została kliknięta jedna z opcji Autoformularz, program Microsoft Access używać będzie autoformatowania (autoformat: Kolekcja formatów określających wygląd formantów i sekcji formularza lub raportu.) określonego ostatnio podczas korzystania z Kreatora formularzy albo polecenia Autoformatowanie z menu Format w widoku Projekt.

3. Samodzielnie, w widoku Projekt.

Można utworzyć podstawowy formularz i dostosować go do swoich wymagań w widoku Projekt (widok projektu: Okno, w którym jest wyświetlany projekt następujących obiektów bazy danych: tabel, kwerend, formularzy, raportów, makr i stron dostępu do danych. W widoku projektu można tworzyć nowe obiekty bazy danych i modyfikować projekt obiektów istniejących.).