Strony www BydgoszczProjektowanie stron internetowych w Bydgoszczy.

Accessmaster podstawy - Co to jest Baza Danych?

| Co to jest Baza Danych? |
| Projektowanie bazy danych |
| Obiekty bazy danych MS Access

 

Definicja bazy danych wg C. Delobel’a i M. Adib’y brzmi:

 

“Bazą danych nazywamy zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku pamięciowym komputera, mogący zaspokoić potrzeby wielu
użytkowników korzystających z niego w sposób selektywny w dogodnym dla siebie czasie”.

System bazy danych to baza danych wraz ze środkami programowania umożliwiającymi  operowanie na niej - w szczególności wyszukiwanie i aktualizowanie zawartych w niej informacji. Aktualnie trudno byłoby znaleźć dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z systemów baz danych. Dobrze zaprojektowany system bazy danych jest jedynym sposobem gwarantującym szybkość i elastyczność dostępu do informacji oraz jej wiarygodność. W bazie danych są zapisywane informacje o faktach i zdarzeniach dotyczących pewnego wycinka rzeczywistości, po to aby możliwe było ich odtworzenie i analiza w dowolnej chwili.

Baza danych jest zbiorem elementów danych zorganizowanych w pewien logiczny i ze strukturalizowany sposób. Bieżąca struktura bazy zależy od modelu danych, przyjętego przy organizowaniu tych elementów; jej wielkość zależy od liczby elementów danych. Wzajemne relacje pomiędzy elementami danych wpływają na złożoność bazy danych.

Cechy charakterystyczne baz danych to:

 • Niezależność aplikacji i danych - dane mogą być wprowadzane do bazy bez konieczności modyfikacji korzystających z nich programów czy systemów użytkowych, a z drugiej strony aplikacje mogą być modyfikowane niezależ- nie od stanu baz danych.
 • Abstrakcyjna reprezentacja danych. Programy i systemy użytkowe (aplikacje) są tworzone przy użyciu tzw. deklaratywnych języków programowania (w odróżnieniu od języków imperatywnych). Twórca aplikacji nie musi np. interesować się kolejnością danych w bazie, ani sposobem ich reprezentacji i wyszukiwania. Precyzuje jedynie warunki selekcji informacji. Twórca aplikacji decyduje zatem “co zrobić ”, a nie “jak zrobić,
 • Różnorodność sposobów widzenia danych. Te same dane zawarte w bazie mogą być “widziane” w różny sposób przez różnych użytkowników. Efekt ten uzyskuje się przez stosowanie różnych “filtrów” (perspektyw) nakładanych na te same dane.
 • Fizyczna i logiczna niezależność danych. Fizyczna niezależność danych polega na tym, że rozszerzenie systemu komputerowego, na którym pracuje SZBD o nowy sprzęt nie narusza danych w bazie. Logiczna niezależność danych polega na tym, że - po pierwsze wprowadzanie nowych danych do bazy nie deaktualizuje starych, po drugie - dane, które nie są wzajemnie powiązane tzw. związkami integralnościowymi mogą być usuwane z bazy niezależnie od siebie.

System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)

System zarządzania bazą danych (DBMS-DataBAse Management System) pozwala na systematyczne podejście do zarządzania elementami danych tak, aby można było wyszukiwać i wykorzystywać informacje przy minimalnym nakładzie pracy. Poprawnie zaprojektowany i ze struktulizowany system zarządzania bazą danych pozwala-poza dostarczeniem informacji-na efektywne zarządzanie elementami danych. W takim systemie można łatwo dodawać nowe elementy do bazy, modyfikować i zmieniać dowolne już istniejące elementy lub usuwać elementy niepotrzebne. Ponadto system jest szybki - pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych elementów danych, a po ich zlokalizowaniu- na szybkie wyświetlenie czy przedstawianie wyników w odpowiedniej postaci.

Podstawowe funkcje jakie musi spełniać SZBD to:

 • optymalizacja zapytań - takie przekształcanie zapytań kierowanych do bazy przez jej użytkowników aby czas oczekiwania na odpowiedź był możliwie najkrótszy,
 • zapewnienie integralności danych - uniemożliwienie przejścia bazy do stanu, który nie istnieje w modelowanej rzeczywistości,
 • zarządzanie współbieżnym dostępem wielu użytkowników w taki sposób aby każdy z nich był niewidoczny (“przezroczysty”) dla innych użytkowników; każdy z użytkowników musi być przekonany o tym, że jest wyłącznym właścicielem danych,
 • odporność na awarie (niezawodność bazy danych) - możliwość odtworzenia poprawnego stanu bazy danych sprzed awarii,
 • ochrona danych - uniemożliwienie dostępu nieuprawnionych użytkowników do poufnych danych innych użytkowników.

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych jest najpopularniejszym z modeli używanych do organizowania i zarządzania elementami danych. Większość oprogramowania mikrokomputerowego przeznaczonego do zarządzania bazami danych jest zaprojektowana zgodnie z tym modelem. FoxPro 2.0, FoxBase, Paradox, Rbase, oraz rodzina oprogramowania dBASE wykorzystują relacyjny model danych do strukturalizacji elementów danych. Jednym z powodów popularności tego modelu jest to, że, jest on łatwy do zrozumienia i prosty do zastosowania. Może on być stosowany do strukturalizacji relacji typu jedno-jedno, jedno-wiele oraz wiele-wiele. Mając poprawnie określoną strukturę bazy danych, można z łatwością operować elementami danych. Odnajdywanie pożądanych informacji staje się bardzo szybkie, jeśli wszystkie powiązania i relacje pomiędzy obiektami danych zostały uwzględnione.

Zalety Relacyjnych Baz Danych:

 • Łatwe do zrozumienia
 • Dane znajdują się w tabelach
 • Użytkownik jest odizolowany od detali związanych z fizyczną strukturą danych
 • Łatwość projektowania
 • Dane są dostępne na wiele sposobów
 • Struktury tabel są łatwo adoptowane
 • Redundancja jest pod kontrolą
 • Integracja i zabezpieczenia są zapewnione
 • Łatwa konserwacja
 • Ścieżki dostępu są wybierane przez optymalizator SZBD
 • Niezależność programu od danych